สกศ.เล็งเสนอปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ รธน.60

สกศ.เล็งเสนอปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ รธน.60

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีเจตจำนงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เห็นได้จากมาตรา 54 วรรค 2 กำหนด ว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

แต่เนื่องจาก ที่ผ่านมาทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนให้มีความเชื่อมโยงกัน 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 3 แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 และแผนอื่นๆ จึงทำให้แผนการศึกษาแห่งชาติ ถูกจัดไปเป็นแผนระดับ 3 เทียบเท่ากับแผนระดับหน่วยงาน

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ซึ่งเมื่อได้ใช้งานตามแผนดังกล่าวมาแล้ว 2-3 ปี พบว่า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เนื่องจาก หน่วยงานมักจะยึดแผนของหน่วยงานเป็นแผนหลักที่จะขับเคลื่อน อาจไม่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แม้จะเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่อาจไม่ได้มีการดำเนินงานในประเด็นที่ลึกลงไปได้ เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ มีรายละเอียดที่พุ่งเป้าการพัฒนาการศึกษา ที่ลงลึกมากกว่าแผนระดับ 1

สกศ.เล็งเสนอปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ รธน.60

อีกทั้งมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่ต้องยึดแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแม่บทในการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มากกว่า 11 กระทรวง การที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ถูกจัดให้อยู่ในแผนระดับ 3 จึงส่งผลกระทบกับการขับเคลื่อน ที่ไม่ตอบสนองให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่าที่ควร

“แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผน 20 ปี ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทด้านการศึกษา ที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความสอดคล้องกับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประกอบกับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลองขับเคลื่อน แผนการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะแผนระดับ 3 มาระยะหนึ่งแล้ว ไม่สามารถขับเคลื่อนได้มากพอ และในเร็วๆ นี้ ผมจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. รวมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และคิดว่าซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย” นายอรรถพลกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thegreatcampcollection.com

UFA Slot

Releated